"Fiber-tip polymer clamped-beam probe for high-sensitivity nanoforce measurements"
Mengqiang Zou, Changrui Liao* , Shen Liu, Cong Xiong, Cong Zhao, Jinlai Zhao, Zongsong Gan, Yanping Chen, Kaiming Yang, Dan Liu, Ying Wang and Yiping Wang *
Light: Science & Applications 10 (171), 2047 - 7538, 2021, (JCR 一区,IF = 17.782)
"光纤集成微纳结构器件的双光子聚合制备及应用"
廖常锐,李博哲,邹梦强,熊聪,朱梦,余建,李驰,王义平
激光与光电子学进展, 第58卷第13期, 2021年7月, 2021
"High-Precise Fractional Orbital Angular Momentum probing with a fiber grating tip"
Guoxuan Zhu✝, Zhiyong Bai*, Shen Liu, YIping Wang, Zhao Liu, and Cailing Fu
2021, Journal of Lightwave Technology 39(5), 1509-1514, 2021. (JCR 二区,IF = 4.288)
"A probe-shaped sensor with FBG and fiber-tip bubble for pressure and temperature sensing"
Bonan Liu✝, Shen Liu*, Changrui Liao, Junxian Luo, Bo Huang, Yanping Chen, and YIping Wang
2021, Photonic Sensors 11, DOI: 10.1007/s13320-020-0612-3, 2021. (In Press, JCR 三区,IF=2.073)
"Review of femtosecond-laserinscribed fiber Bragg gratings: fabrication technologies and sensing applications"
Changrui Liao✝, Jun He✝, Xizhen Xu✝, Baijie Xu✝, and YIping Wang*
2021, Photonic Sensors 11 (2), 203-226, 2021. (JCR 三区,IF=2.073)
"Hollow-core fiber-tip interferometric high-temperature sensor operating at 1100 °C with high linearity"
Zhe Zhang✝, Baijie Xu✝, Jun He*, Yiping Wang*, Ying Wang, Xizhen Xu, Weijia Bao, and Min Zhou
2021, Micromachines 12, 234, 2021. (JCR 三区,IF= 2.524)
"Highly sensitive hydrogen sensor based on an in-fiber Mach-Zehnder interferometer with polymer infiltration and Pt-loaded WO3 coating"
Bin Du✝, Jun He*, Xizhen Xu, Zhe Zhang, Kuikui Guo, Jiachen Wang, Fengchan Zhang, YIping Wang, and MINGHONG YANG
2021, Optics Express 29(3), 4147-4158, 2021. (JCR 二区,IF = 3.669)
"Localized tilted fiber Bragg gratings induced by femtosecond laser line-by-line inscription"
Kaiming Yang✝, Bonan Liu✝, Changrui Liao*, Bing Sun, YIping Wang, Zhihao Cai, and 刘亦帆
2021
"A Fabry-Perot interferometer with asymmetrical tapered-fiber for improving strain sensitivity"
Yanping Chen✝, Shen Liu*, Changrui Liao, Junxian Luo, YIping Wang, Yong Yang, Shengzhen LU, Wenjie Feng, and Mengqiang Zou
2021, Journal of Lightwave Technology 39(5), 1509-1514, 2021. (JCR 二区,IF = 4.288)
"Fiber optic hydrogen sensor based on a Fabry– Perot interferometer with a fiber Bragg grating and a nanofilm"
Junxian Luo✝, Shen Liu*, Changrui Liao, Jun He, Jian Tang, Bin Du, Yanping Chen, YIping Wang, Peijing Chen, Shengzhen LU, and Qiang Zhang
2021, Lab on a Chip 21, 2021, DOI: 10.1039/ d1lc00012h. (In Press, JCR 一区,IF=6.774)
"基于并联集成光纤 布拉格光栅的温度不敏感矢量弯曲传感器"
Laipeng Shao✝, YIping Wang*, Zhengyong Li, Kaiming Yang, Cailing Fu, Bin Du, Xueya Liu, Weijia Bao, and Shen Liu
2021, 中国科学:技术科学,51 (2), 241-248, 2021
"ZnO microwire-based fiber-tip Fabry-Pérot interferometer for deep ultraviolet sensing"
Han Wu✝, Ying Wang*, Changrui Liao, Yijian Huang, Kuikui Guo, Lichao Zhang, and YIping Wang
2021, Journal of Lightwave Technology 39, DOI: 10.1109/JLT.2020.3013929, 2021. (In Press, JCR 二区,IF = 4.2
"Super-variable focusing vortex beam generators based on spiral zone plate etched on optical fiber facet"
Jian Yu✝, , Zhiyong Bai, Cailing Fu, and YIping Wang
2021, Journal of Lightwave Technology 39(5), 1416- 1422, 2021. (JCR 二区,IF = 4.288)